Koalicja Klimatyczna

Zasady funkcjonowania

z dnia 20 lipca 2008 r.

 1. Celem Koalicji Klimatycznej, zwanej dalej Koalicją, jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki klimatycznej w naszym kraju oraz monitorowanie jej wdrażania.
 2. Członkami Koalicji Klimatycznej mogą być organizacje, które akceptują cele, misję i zasady funkcjonowania Koalicji, a ich działania są zgodne z celami Koalicji. 
 3. Wniosek o przyjęcie organizacji do Koalicji powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej, przez władze statutowe danej organizacji do Sekretariatu Koalicji, prowadzonego przez organizację koordynującą działania Koalicji, zwaną dalej Koordynatorem Koalicji.
 4. Wniosek o przyjęcie organizacji do Koalicji powinien zawierać: pełną nazwę organizacji, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), informacje dotyczące dotychczasowej działalności organizacji, szczególnie w obszarach zgodnych z celami Koalicji. Wniosek powinien także wskazywać proponowany wkład organizacji w działania Koalicji i formy współpracy.
 5. Sekretariat Koalicji przekazuje niezwłocznie zgłoszony wniosek o przyjęcie do Koalicji wszystkim członkom Koalicji, wyznaczając termin na przedstawienie ich stanowisk w tej kwestii, obowiązkowo z uzasadnieniem w przypadku odrzucenia kandydatury.
 6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez któregokolwiek członka Koalicji, organizacja kandydująca ma prawo złożyć wyjaśnienia, które Sekretariat Koalicji przekazuje wszystkim członkom Koalicji, zwracając się do nich z prośbą o potwierdzenie lub zmianę stanowiska w wyznaczonym terminie.
 7. Przyjęcie organizacji do Koalicji nastąpi w sytuacji, w której żadna z organizacji należących do Koalicji nie wyrazi sprzeciwu wobec jej przyjęcia w wyznaczonym przez Sekretariat Koalicji terminie.
 8. Sekretariat Koalicji przekazuje organizacji wnioskującej o przyjęcie do Koalicji informację o przyjęciu do Koalicji lub odrzuceniu wniosku niezwłocznie i w formie pisemnej. Decyzja o odrzuceniu wniosku wymaga uzasadnienia.
 9. Każda organizacja należąca do Koalicji jest w ramach Koalicji równoprawna.
 10. Każda organizacja należąca do Koalicji jest zobowiązana do aktywnego uczestniczenia w jej działaniach.
 11. Koalicja działa w oparciu o przyjęty plan roczny, który stanowi część strategii trzyletniej.
 12. Każda organizacja należąca do Koalicji wyznacza spośród swoich członków Przedstawiciela, który reprezentuje interesy danej organizacji w Koalicji. Przedstawiciele pozostają w stałym kontakcie mailowym z Sekretariatem Koalicji.
 13. Przedstawiciele przekazują do sekretariatu informacje o działaniach własnych organizacji w zakresie realizacji celu Koalicji, Sekretariat Koalicji przekazuje Przedstawicielom informacje o działaniach podejmowanych przez Sekretariat Koalicji w imieniu Koalicji.
 14. Koordynator Koalicji, prowadzący Sekretariat Koalicji, jest wybierany raz na trzy lata, ale co roku musi uzyskać akceptację wszystkich członków Koalicji dla swoich działań. Jeżeli takiej akceptacji nie uzyska, do prowadzenia Sekretariatu Koalicji i koordynowania działań Koalicji jest wybierana jest inna organizacja należąca do Koalicji.
 15. Koordynator Koalicji zwołuje raz na rok Spotkanie Strategiczne członków Koalicji, zwane dalej Spotkaniem. W miarę możliwości Spotkanie odbywa się w pierwszym kwartale roku.
 16. Podczas Spotkania: Koordynator Koalicji przedstawia sprawozdanie ze swojego działania w imieniu Koalicji i wnioskuje o akceptację członków Koalicji, przyjmowany jest plan roczny, weryfikowana jest strategia trzyletnia, omawiane są bieżące problemy utrudniające realizację celu Koalicji.
 17. By decyzje podejmowane podczas Spotkania były wiążące dla całej Koalicji, konieczne jest uczestniczenie w Spotkaniu Przedstawicieli minimum 50% członków Koalicji. W przypadku braku quorum wyznaczany jest drugi termin Spotkania. By decyzje podejmowane podczas Spotkania odbywającego się w drugim terminie były wiążące, muszą w nim uczestniczyć Przedstawiciele minimum 33% członków Koalicji.
 18. Rezygnacja organizacji z członkostwa w Koalicji może nastąpić w wyniku zmiany decyzji władz statutowych danej organizacji, o czym powinien być niezwłocznie poinformowany Sekretariat Koalicji.
 19. Usunięcie organizacji z Koalicji może nastąpić w wyniku sprzeniewierzenia się przez tę organizację celom, misji i zasadom funkcjonowania Koalicji. Następuje to w wyniku jednogłośnej decyzji pozostałych członków i może być przedmiotem ponownego rozpatrzenia na dorocznym Spotkaniu Strategicznym.

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej